top of page

Vedtekter

VEDTEKTER for Båtklubben Terna

Stiftet 12. januar 1952

Vedtatt på årsmøtet 30. november 1968

Revidert 20. feb. 1970 . 27. feb. 1971 - 11. feb. 1977 - 5. apr. 1995 - 22. mars 2007 - 20. mars 2014, 12. mars 2019, 23. mars 2023

 

§ 1 Navn og formål

1.1          Båtklubben Terna, som er en forening for småbåtinteresserte i Orkland har som formål å fremme interessen for båtsporten i Orkland Kommune. Videre har klubben som mål på den beste måte å ivareta medlemmenes interesser vedrørende sjøsport, samt arrangere sammenkomster og videreutvikle det kameratslige forhold innen klubben.


§ 2 Ledelse

2.1          Klubben ledes av et hovedstyre bestående av 9 medlemmer:

leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter, samt leder i: dameklubben, ungdomsklubben, havneutvalget og husstyret.

Et arbeidsutvalg bestående av: leder, sekretær, materialforvalter og havneleder, tar seg av mindre oppdukkende saker mellom styremøtene. 

2.2           Ved stemmelikhet i hovedstyret og arbeidsutvalget, har lederen dobbeltstemme

2.3           Møte i hovedstyret og arbeidsutvalget holdes så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst 3 av styremedlemmene forlanger det.

2.4           Det skal føres protokoll / referat fra alle møter

2.5           Protokoll / referat skal gjøres kjent for medlemmene ved oppslag

2.6           Styret vedtar ordensregler


§ 3 MEDLEMSKAP, RETTIGHETER OG PLIKTER

3.1           Styret kan med alminnelig flertall oppta som medlem av klubben enhver person som eier av båt eller har interesse av båt eller sjøsport.

3.2           Alle medlemmer plikter å sette seg inn i og følge bestemmelsene i gjeldene vedtekter og ordensregler for Båtklubben Terna.

3.2.a       Det samme gjelder for de som leier lagringsplass på båtklubbens område.

3.2.b        Medlemmene skal rette seg etter vedtak fattet av klubbens årsmøte og styre, og følge de anvisninger og pålegg som gis av klubbens tillitsvalgte.

3.3           Alle medlemmer har de samme rettigheter så lenge de oppfyller bestemmelsene i gjeldende vedtekter. Medlemmers ektefelle/samboer og mindreårige barn, har adgang til alle klubbens arrangementer på like vilkår med medlemmer. Mindreårige skal være i følge med foresatt.

3.4           Tillitsvalgte skal gjennom sitt verv arbeide for medlemmene og klubbens interesser. Ethvert medlem som påtar seg tillitsverv, plikter å sette seg inn i instruksene for vervet og dets oppgaver og utføre disse på en samvittighetsfull måte.

3.5          Medlemmer av båtklubben gis ved leie av lokaler til eget arrangement en rabatt så stor som årsmøtet har bestemt.


§ 4 KONTINGENT

4.1           Kontingenten fastsettes av årsmøtet og innkreves umiddelbart etter årsmøte

Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen betalingsfristen skal av styret gis skriftlig varsel om at betaling må skje i løpet av 14 dager. Overskrides denne frist, strykes vedkommende medlem og mister sine rettigheter i klubben.

 

§ 5 ÅRSMØTE

5.1           Årsmøte holdes innen utgangen av mars måned

Årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel, ved sirkulære til medlemmene eller annen hensiktsmessig måte.


               Årsmøtet skal:

            -           Fastsette avgifter og priser

-           Fastsette godtgjøring for tillitsvalgte

-          Behandle innkomne forslag

-          Vedta handlingsplan

-          Vedta budsjett

-          Valg av: leder, nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter, havneutvalg bestående av: havneleder, ass. havneleder og bryggeledere.

-          Husstyret (begge kjønn bør være representert)

-          2 vararepresentanter til styret

-          2 revisorer

-          Valgkomite

                Leder velges for 1 år, mens de øvrige velges for 2 år.

Dameklubben og Ungdomsklubben foretar selvstendige valg før årsmøtet, og resultatet meddeles årsmøtet.

 

5.2           Kun medlemmer av klubben kan velges

5.3           Styrets medlemmer skal ha tilhørighet til Orkland Kommune       

5.4           Årsmøte er beslutningsdyktig når minst 20 av medlemmene er til stede.

                Er ikke dette antall til stede berammes nytt årsmøte med 8 dagers varsel.

                Årsmøte er da beslutningsdyktig med det møtende antall medlemmer.

5.5           Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når ¼ av medlemmene krever det

5.6          Styret kan fastsette priser/avgifter på nye objekter i løpet av året frem til første årsmøte.

 


§ 6  SMÅBÅTHAVN OG OPPLAGSPLASS

6.1           Den daglige drift av småbåthavn og opplagsplass foretas av havneutvalget etter oppsatt reglement.  

 

 

§ 7 BÅTPLASSER

7.1           Ved tildeling av ledig båtplass kan styret ta hensyn til nære slektninger i rett oppadstigende linje.

7.2           Fremleie er ikke tillatt for medlemmene

7.3           Havne- og opplagsavgiften fastsettes av båtklubbens årsmøte.

7.4           Vedlikehold av egen båtplass (utstikker) inngår i leieforholdet.

7.5           Ved kjøp av større båt har medlemmet ikke krav på båtplass, hvis dette ikke finnes 

7.6           Maksimal båtlengde er 40 fot.

7.7           Dersom båtplassen ikke skal benyttes kommende sesong må beskjed om dette gis havneleder senest innen 1. mai.

7.8           Leietakere med båter på Ternas område plikter å ha gyldig båtforsikring. Dokumentasjon på dette sendes havneleder innen 1. mai hvert år.

 

 

§ 8  KLUBBHUSET  OG PAVILJONGEN

8.1.          Daglig drift av de deler av huset som leies ut til møter o.l. tillegges husstyret.

8.2.          Lagerhall, verksted og paviljongen disponeres av havnestyret.


 

§ 9 UNGDOMSKLUBBEN

9.1           For å bli medlem av ungdomsklubben må en være tilsluttet båtklubben.

                Ungdomsklubben velger selv sitt styre, og melder dette inn til styret før årsmøte

9.2           En fra arbeidsutvalget i båtklubben bør være representert på ungdomsklubbens møter og tilstelninger.

 

 

§ 10 DAMEKLUBBEN

10.1         For å bli medlem av dameklubben, må en selv eller ektefelle være medlem av båtklubben. Dameklubben velger selv sitt styre, og melder dette inn til styret før årsmøtet

 

 

§ 11 ENDRING AV VEDTEKTER

11.1         Forandring av klubbens vedtekter kan kun foretas på ordinært årsmøte og med ¾ flertall.

 

 

§ 12 OPPLØSNING

12.1         Klubben kan ikke oppløses så fremt 5 medlemmer setter seg imot det.

I tilfelle oppløsning går klubbens eiendeler og kontanter til Orkland Kommune, under forutsetning av at de fortsatt blir benyttet til de formål som tidligere.


 

§ 13 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

13.1         Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt, misbruker klubbens tillit eller som ikke overholder klubbens vedtekter, skal tildeles en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentagelse skal medlemmet ekskluderes av styret. Eksklusjon kan innankes for årsmøter.

13.2         Medlemmene har å rette seg etter fastsatte bestemmelser om adgang og ferdsel på klubbens eiendom, båthavn, lokale m.v. og plikter å yte sitt beste til klubbens velferd og anseelse.

 

 

§ 14 REGLER FOR DUGNAD

14.1         Medlemmer i Båtklubben Terna kan pålegges å utføre arbeid uten vederlag etter regler som til enhver tid gjelder og som er vedtatt av klubbens årsmøte. Dette gir klubbens styre fullmakt til å praktisere følgende bestemmelser:

14.2         Arbeidsoppgaver som medlemmene pålegges skal ha felles interesse og gavne klubbens formål slik det er uttrykt i klubbens vedtekter.

14.2 a      Utbygging og vedlikehold av klubbens område som: bygninger, havn og uteområde.

14.2.b      Assistanse ved arrangementer som sjøvettskampanje, messer m.m.

14.2.c      Leteaksjoner.

14.2.d      Vakthold ved arrangement

14.2.e      Rydding på og rundt klubbens område.

14.3         Arbeid i havna og opplagsplassen skal bare pålegges brukerne, og de som vil bli tildelt båtplass i nær fremtid.

Alle medlemmer kan pålegges arbeid i forbindelse med klubbhus/paviljong eller arrangementer som klubben står for eller deltar i.

14.4         Medlemmers fagkunnskap skal på frivillig basis kunne utnyttes vederlagsfritt innenfor det gjennomsnittlige omfang av pålagt arbeid.

14.5         Etter søknad til styret kan medlemmer av helsemessige årsaker fritas for arbeidsinnsats.

                Forøvrig kan fritak innvilges av styret etter begrunnet søknad.

14.6         Innkalling til dugnad skal skje skriftlig senest 14 dager før oppmøtedagen.

Innkallingen skal inneholde alle opplysninger om arbeidets art og varighet og hvem som er arbeidsleder.

14.6.a      Kan den dugnadspliktige ikke møte skal stedfortreder stilles og kontaktmann for dugnaden varsles.

14.6.b      Den som ikke møter eller unnlater å sende stedfortreder, må betale for forsømt arbeid etter timepris fastsatt av årsmøtet.

14.7         Den som ikke respekterer disse reglene, forsømmer sine plikter eller som ikke betaler pålagt gebyr, mister sine rettigheter i Båtklubben Terna.

 

 

§ 15 VAKTHOLD

15.1         Tillitsvalgte er fritatt for vakthold.

15.2         Vakt holdes etter oppsatte lister. Vaktplikten påligger medlemmer som har båt/båtplass på båtklubbens eiendom

15.3         Den vaktpliktige har ansvar for at den pålagte vakt blir avviklet enten ved personlig oppmøte eller ved stedfortreder (bytte vakt). Den vaktpliktige må selv ordne med stedfortreder, som må være medlem av båtklubben.

Havneleder skal ha beskjed om hvem som møter som stedfortreder.

15.4         Det føres protokoll for hver vakt.

15.5         Fritak fra vaktplikten kan bare gis av havneleder etter skriftlig begrunnet søknad.

15.6         Den som forsømmer sitt vakthold og ikke er innvilget fritak av havneleder, skal betale et vaktgebyr så stort som årsmøtet har bestemt. Hvis gebyret ikke betales innen fastsatt frist, eller om forsømmelse av vakthold gjentas, betraktes dette som oppsigelse av medlemskapet.

15.7   Vakt plikter å holde Ternas område ryddig og fri for søppel, vaske handikaptoalett hver dag samt å svare på vakttelefon hvis noen ringer. Det er også vakta sin oppgave å sørge for at alle gjester betaler for seg.

Andre oppgaver vil pålegges etter avtale.


Det er hvert enkelt medlems plikt å sørge for at det er vakt på tildelte datoer (2døgn). Ved bytte av vakt, kan dette gjøres kun mot et annet medlem. Kun medlemmer av klubben kan ha vakt. Ved bytting, ta kontakt med havneleder, hvis bytting ikke oppnås, så kan vakt selges for kr. 1000,-.


Vakta er fra kl. 17.00 - 17.00 og bytte av vakt og telefon foregår i vaktbua kl.17.


Vaktliste blir sendt ut på epost, og hengt opp på Terna.


Vaktgebyret for 2023 er kr. 1.500, - for den som forsømmer sin vakt i henhold til pgf. 15.6. og 15.7

bottom of page