top of page

Ordensregler

Ordensregler for Båtklubben Ternas småbåthavn og opplagsplass.1. Båtplass ved brygge anvises av havneleder. Bryggeplassen disponeres fra 15. april til 1. november.2. Registeringspliktig båt skal være registrert og utstyrt med nummer etter forskriftene.3. Leietagere i havna plikter å ha gyldig båtforsikring.4. Båten skal være forsynt med forsvarlig fortøyning og fendere. Båten skal være fortøyd slik at den ikke sjenerer nabobåtene, eller gjør skade på disse og brygge. Bruk av propell under fortøyning er forbudt.


Eier plikter å ha sin båt under oppsyn, samt å lense den.5. Enhver som ferdes i eller ved bassenget plikter å vise aktsomhet. Oppbevaring av ildsfarlige gjenstander / avfall, må bare skje i samsvar med gjeldende forskrifter.


Fiskeavfall og annet avfall må ikke kastes i bassenget eller på båtklubbens område Utstyr må ikke ligge slik at det er til hinder eller sjenanse for andre.6. Påbud av båtklubbens styre gitt ved oppslag, eller muntlig av havneleder, skal følges.7. Tidspunkt for ilandsetting og vinteropplagsplassering, fastsettes av havneutvalg8. Båt i vinteropplag skal være forsvarlig avstivet.


Vinteropplagsplass inne i paviljong og lager disponeres frem til 30.april. Uteplass 15. mai.9. Båt som ikke fjernes fra opplagsplassen innen fastsatt tid, kan flyttes for båteierens regning.


Båteier plikter å ha sin båt klar for sjøsetting i den tur de ligger på slipp / opplagsplass.10. Opprydding på opplagsplass må skje umiddelbart etter sjøsetting. Hvis så ikke skjer, kan opprydding skje for båteiers regning.11. Båthavnas utstyr må ikke benyttes uten havneleders tillatelse. Lånet er på brukers risiko og regning.12. Båtklubbens styre og havneutvalg skal påse at reglementet for småbåthavna blir overholdt.


Havneleder skal vise bort urostiftere og rapportere til styre båteiere som bryter reglementet.13. Tildelt båtplassrettighet kan inndras hvis båteier ikke gjør bruk av retten, eller bevist bryter reglementet14. Klager vedrørende havna / opplagsplass, sendes skriftlig til styret.15. Under lengre fravær fra havna, disponerer klubben vedkommendes båtplass.16. Båtklubben svarer ikke for tap / skade på båter eller tilbehør i havna eller opplagsplass.22-01-07

bottom of page