top of page

Innskuddsreglement

1. Innskuddet, og de rettigheter og plikter det medfører er personlig og kan ikke overdras til andre verken ved arv eller på annen måte. Unntatt fra dette er ektefelle/samboer. 2. Innskuddet nedskrives hvert kalenderår pr 1. januar med 20 % av opprinnelig beløp, uavhengig av når i løpet av året innskuddet ble betalt. 3. Forutsatt gyldig medlemskap opprettholder innskuddseier alle sine rettigheter også etter at innskuddet er fullt nedskrevet. Dersom innskuddseier i en periode ikke leier bryggeplass, vil han/hun fortsatt ha rett til slik plass når behovet igjen evt. Oppstår. Dersom båtplass ikke er ledig umiddelbart, vil innskuddseier bli preferert på venteliste. 4. Innskudd kan når som helst sies opp av eier, som da vil få tilbakebetalt verdien av det opprinnelige innskuddet med fradrag av nedskrevet beløp og eventuell skyld til Terna. Tilbakebetaling skjer når innskuddseier har fjernet båt, utstyr etc., og har levert nøkler. 5. Så lenge innskuddsbeløpet ikke er fullt nedskrevet, vil ubetalt medlemsavgift bli motregnet i innskuddsbeløpet. Dette for å opprettholde gyldig medlemsskap så lenge det gjenstår innskudd. 6. Terna har rett til å foreta motregning i innskuddet dersom innskuddseier misligholder sine forpliktelser i klubben. Dersom Terna benytter denne retten, må innskuddseier straks innbetale motregningsbeløpet for ikke å miste sitt medlemskap. Dersom innbetaling ikke skjer, følges betalingsreglene i pkt. 4, evt. Pkt. 5.

bottom of page