top of page

Styremøte 3. mars 2023

3. mars 2023

Tilstede: Helge Meyer, Turid Husdal, Jim Ronny Olsen, Ole Johan Hansen, Geir Mule, Turid Skogås, Ralph Dyrseth, Stig Andresen, Jostein Mule, Snorre Hellesvik, Per Holt (referent).


Forfall: Hermann Ekli, Espen Dyrseth, Håvard Hovsbakken, Jan Kristian Ålberg, Bjørn PrestmoSaker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

 

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Styremøtet tillyst 8. februar ble ikke gjennomført på etterrettelig måte. Referat ble følgelig ikke skrevet, og agenda er overført til dagens møte.

 

3. Kailøsningen m/finansiering

Pga for høy kostnad gikk styret bort fra Marine Solutions kailøsning og tilbud. I stedet ble et tilbud fra Kongensvoll vedtatt foreslått for årsmøtet. Forslaget dekker dagens krav til ny brygge C, og innebærer halvering av kostnad og følgelig lavere for låneopptak.

 

4. Bobilparkering på Ternas arealer

Styret ønsker å utnytte ledig areal på sommers tid tilbobilparkering. Dette forventes å gi økonomisk bidrag både til drift og nødvendige investeringer i båtklubben. Forslag legges frem på årsmøtet.

 

5. Organisering av vakttjenesten på Terna

Et forslag om endring av vakttjenesten blir presentert årsmøtet. Dette innebærer bl.a. vakt to døgn i sesongen, telefonvakt og noe renhold.  

 

6. Godtgjøringssatser

Sammen med forslag til nye prissatser må årsmøtet også ta stilling til forslag om godtgjøring for enkelte tillitsvalgtfunksjoner.

 

7. Instrukser for styret

Saken utsettes for senere behandling.

 

8. Budsjett 2023

Kasserer gikk gjennom om utkast til budsjett. Styret foretok enkelte mindre justeringer før fremleggelse til årsmøtet. Eget dieselforbruk vil bli fulgt opp. Budsjettet hensyntar evt lånebelastning, ref. pkt.3.

 

9. Gjennomgang av tidligere vedtak

Saken utsettes for senere behandling.

 

10. Orienteringssaker

• Havneleder

Styret vedtok å kjøpe dieseltanken som i dag eies av Blakstad Auto, forutsatt tilfredsstillende stand og service. Vi får da selv hånd om avansen på salg av diesel.

 

 

• Husstyret

Rolig utleiemarked, men mange forespørsler.

• Kasserer

Årsmøteforberedelser

• Materialforvalter

Intet at rapportere.

 

11. Eventuelt

Allsidig Design har laget utkast til ny nettside. Presentasjon følger på årsmøtet. 

 

Årsmøtet starter 23.3.23 kl. 19.00. Styret møter kl 18.00.

Medlemssider

bottom of page