Topp
 
Styremøte 9. september 2020

Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Helge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Geir Mule, Turid Skogås, Ralph Dyrseth, Jostein Mule, Bjørn Prestmo, Kjell Hågensen, Hermann Ekli, Per Holt (referent)

Forfall: Bernt Ole Knudsen, Jan Kristian Ålberg, Håvard Hovsbakken

 

Saker: 

• Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ok

• Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Ok

• Orientering fra kasserer 

Trass i koronatiden og minimal utleie har vi på sikt likevel forventninger om å oppnå budsjett.                    

Orientering fra havnesjef 

Nye ledlyskastere er montert i lagerhallen, langs bryggerekka og ved inngang toalett. Verkstedet er pusset opp med bl.a. nye gulvfliser og stoler, og nytt gulv er lagt i gangen i 2.etg. Tomta er ryddet for kondemnable og uønskede båter, og arealet vi nå leier mot øst er planert og klargjort for plassering av krybber etc. Det er lagt ned et formidabelt arbeid av enkelte personer for å få til alt dette!

10 personer har i sommer unnlatt å møte til havnevakt, og vil få krav om kr 1000,- i gebyr.

Høstens dugnad skjer lørdag 26.9 fra kl 10.00.

Orientering fra husstyret 

Fortsatt minimalt med utleie. Terna kommer derfor til å søke om kommunens utlyste midler knyttet til inntektstap pga korona.

Eventuelt  

Jon og Per møter i forliksrådet 17.9. Vi håper der å kunne avslutte en lang historie som strekker seg helt tilbake til 1993.

Årsmøte holdes 14.10 fra kl 19.00. Styret møter kl 18.00. Annonsering skjer 14 dager før på nettsiden, FB og i Avisa S-T. Spesielle forhåndsregler mot smitte vil bli gjort i dette møtet


Tilbake