Topp
 








Styremøte 5. mai 2020

Tilstede: Johan R. HovsbakkenTurid Husdal, Jon ÅlbergOle Johan Hansen, Turid Skogås, Ralph Dyrseth, Per Holt (referent)

ForfallHelge Meyer

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Ok
2. Godkjenning av referat fra forrige        styremøte. Ok
3. Orientering fra kasserer 

Forskjellige eldre saker med krav fra oss er nå ført som tap. Det har av ulike årsaker ikke latt seg gjøre å inndrive disse. Jon/Per lager purrebrev for andre uoppgjorte saker.

                        

4. Orientering fra havnesjef

Arealet vi leier øst for Birkelandskuret må tilrettelegges for lagring, og gjerde må settes opp i tomtegrensen mot vest, ved naustet. Jon sjekker hvilke muligheter vi har for å få dette gjort.

 

5. Orientering fra husstyret

Pga situasjonen har all utleie naturlig nok stoppet opp. Enkelte avtaler i august/ september er imidlertid opprettholdt.

 

6. Eventuelt  

Johan R. purrer opp kommunen v/Sæter vedr framdrift av tinglysingen av den nye festekontrakten.

Styret valgte fortsatt å utsette årsmøtet til vi vet mer om smittesituasjonen.

 

 

Neste styremøte holdes onsdag 10. juni kl. 18:00, da med full deltakelse.


Tilbake