Topp
 
Styremøte 4. mars 2020

Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Turid Skogås,
Jostein Mule, Håvard Hovsbakken, Bjørn Prestmo, Geir Mule, Ralph Dyrseth, Bernt Ole
Knudsen, Per Holt (referent)
Forfall: Helge Meyer, Jan Kristian Ålberg, Kjell Haagensen

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Ok
2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. Ok
3. Orientering fra kasserer
Løpende inkassosak følges videre opp med såkalt rettslig pågang. Vedkommende saken gjelder gis skriftlig beskjed om at han ikke er velkommen til Terna, og ikke kan benytte seg av våre fasiliteter og anlegg.
4. Orientering fra havnesjef
Vi venter på et møte med firma som skal grave ned vannledning på vårt område langs Gammelosveien før arbeidet startes.
 Diverse prisøkninger vil bli foreslått til årsmøtet.
5. Orientering fra husstyret
 Johan R H informerte om status. P.t. noe mindre utleie.
6. Eventuelt
 Alle aktuelle bygg er forsikret. Evt. spesiell forsikring på noe utstyr vurderes. Branntilsyn er gjennomført med små anmerkninger. Serviceavtale med Caverion vedr. fremtidig brann/eltilsyn opprettes. Johan R H kontakter Orkanger Vel vedr. forsikring av fyret, som har vært utsatt for hærverk. Hærverket er anmeldt.
 Vi har mottatt to tilbud på utbedring av skadene på moloen; ett på kr. 60.000,- og ett på drøyt kr. 18.000,-. Vi går selvsagt for det billigste – en meget hyggelig pris fra Mardahl Maskin.
 Bernt O K lager innspill til fylket for å påvirke til flytting av grensen for garnfiske o.l. lengre inn i fjorden. Grensen (ved Furen/nyanlegget) gjelder forbud mot alt faststående redskap, og har selvsagt betydning for våre medlemmers utøvelse av fritidsfiske.

Neste styremøte holdes torsdag 19.mars kl. 18:00, dvs. en time før årsmøtet.


Tilbake