Topp
 
Styremøte 5. februar 2020

Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Jostein Mule, Håvard Hovsbakken, Bjørn Prestmo, Kjell Haagensen, Geir Mule, Helge Meyer (referent)

Forfall: Per Holt, Jan Kristian Ålberg, Ralph Dyrseth, Bernt Ole Knudsen.

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Ok

 

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. Ok

 

3. Orientering fra kasserer 

• Gjennomgang av foreløpig regnskap 2019, avventer revisor.

• Gjennomgang av Budsjettforslag 2020. Vedlagt.

 

4. Orientering fra havnesjef 

• Ingen spesielle saker å melde.

 

5. Orientering fra hus-styret 

• JRH informerte om utleie og status.  

 

6. Eventuelt  

• Festekontrakt signert. Orkland kommune sender saken over til kartverket og betaler evt. dokumentavgift.

• Hjertestarter oppgradert med nytt batteri og den er montert i badet på klubbhuset.

• Årsmøtet flyttes til Torsdag 19.3 kl. 19:00. Styret møter 18:00. 

• Søknad om pengestøtte fra Orkla sparebank sendes innen fristen 10.2. (H. Meyer)

• Renholds-situasjonen framover er avklart.

• Valgkomiteen har kandidater til alle plasser de har ansvar for å skaffe.  

Budsjettforslag for 2020

 

Neste styremøte holdes onsdag 4.mars kl. 18:00 på klubbhuset. 


Tilbake