Topp
 
Styremøte 14. november 2019
Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Turid Skogås, Håvard Hovsbakken, Ragnhild Skogaas, Bjørn Prestmo, Ralph Dyrseth, Kjell Haagensen, Geir Mule, Per Holt (referent).
Forfall: Jan Kristian Ålberg, Helge Meyer, Jostein Mule, Bernt Ole Knudsen

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Ok

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte. Ok

3. Orientering fra kasserer
• Når vinteropplag nå blir utfakturert ligger vi godt an i forhold til budsjett.
  Strømkost er betydelig redusert pga av omfattende utskifting til ledlys ute, og montering av varmepumper.
• Ett inkassokrav er fortsatt ikke oppgjort.

4. Orientering fra havnesjef
• 87 båter ligger nå i vinteropplag. I tillegg er 16 seilbåter fra seilforeningen tatt på land.
• Bommen til området vil fremover være åpen som følger:
▪ Fra 1.6. til 31.10: 06.00 - 23.00
▪ Fra 1.11 til 31.5: 08.00 – 20.00
• Utrasingen fra moloen dokumenteres med bilder, og vedlegges brev til kommunen med referanse til møtet med Gaustad & Co hos Sletvold 27.6.19.

5. Orientering fra husstyret
• Jevnt med utleie – budsjettet følges.

6. Eventuelt  
• Avtale om leie av areal (nulleie) øst for Rosenvikbygget er inngått.
• Ny grense mot vest er oppmålt, og Naust/Bryggekomiteen har tatt ansvar for bekostning og oppsetting av gjerde langs denne fra Gammelosveien til sjøen.
• Kommunens forslag til festekontrakt forventes innen primo desember.

Neste styremøte holdes fredag 29.11.2019.

Tilbake