Topp
 
Styremøte 17. oktober 2019
Tilstede: Johan R. Hovsbakken, Helge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Bernt Ole Knudsen, Turid Skogås, Håvard Hovsbakken, Ragnhild Skogaas, Jostein Mule, Per Holt (referent).
Forfall: Jan Kristian Ålberg, Geir Mule, Bjørn Prestmo, Ralph Dyrseth, Kjell Haagensen,

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden​. Ok

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte . Ok

3. Orientering fra kasserer
• Vi ligger litt dårligere an enn budsjett, men forventer balanse til årsskiftet.
• Ett inkassokrav er ennå ikke oppgjort.

4. Orientering fra havnesjef
• 15 seilbåter er ventet inn til vinteropplag. Gir god inntekt.
• Det gjenstår nå kun en båt for plassering i opplag inne.
• Ifm fjernvarmeselskapets forestående graving for, og evt fremtidig vedlikehold av rørledning over vårt område, vil en formell avtale som sikrer rettigheter og plikter bli inngått. Fjernvarmeselskapet kaller oss inn til møter vedr dette.

5. Orientering fra husstyret
• Siste måned ga bra leieinntekt.

6. Eventuelt
• Ifm kommunikasjon med kartverk, tinglysing, oppmåling og videre festekontrakt må vi få registrert hvem som kan signere for Terna hos Brønnøysundregisteret. Styret vedtok at havneleder (Jon Ålberg) og leder (Johan Richard Hovsbakken) signerer i fellesskap.
• Det er observert noe masseutsig ved fyret på moloen. Dette sjekkes nærmere mht evt utbedring.
• Like etter styremøtet mottok Terna kommunens leieavtale for det aktuelle lagerarealet øst for Rosenvikbygget. Arbeidsutvalget behandler denne på vanlig måte.

Neste styremøte holdes torsdag 14.11.2019 kl 19.00

Tilbake